Tarjouspyyntö Kannonkosken kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista sekä kunnan omistamien kunnallisen liikelaitoksen ja yhtiöiden tarkastuspalveluista

21.2.2017 12.00


Pyydämme tarjoustanne kuntalain (410/2015) mukaisesta Kannonkosken kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta viiden (5) tilikauden (kalenterivuoden) 2017 - 2021 tarkastamista varten. Lisäksi pyydämme tarjoustanne kunnan omistamien Nuorisokeskus Piispalan (kunnallinen liikelaitos) sekä seuraavien yhtiöiden (100 % tytäryhteisöt):

-     Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy  Y-tunnus: 2406304-9
-     Muonion Järvirinne Oy                                   Y-tunnus: 1466336-6
-     Kannonkosken OIVA Oy                                Y-tunnus: 2263210-5
sekä (99,88 % tytäryhteisö):
-  Kiinteistö Oy Sinisen tien Helmi                        Y-tunnus: 2462443-2

tilintarkastustehtävien suorittamisesta jäljempänä ilmenevässä laajuudessa viiden tilikauden tarkastamista varten.

Tytäryhtiöiden osalta on huomattava, että toiminnan vähäisyyden johdosta Muonion Järvirinne Oy ja Kiinteistö Oy Sinisen tien Helmi on todennäköisesti tarkoituksenmukaista yhdistää Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n tarkastukseen.

Lisäksi pyydämme tarjoustanne mahdollisten erityistehtävien ja/tai EU-hankkeiden tarkastuksesta. Tuleva sote- ja maakuntauudistus vuoden 2019 alusta mahdollisesti luo tarvetta myös tilintarkastusyhteisön suuntaan toimia kehittävässä yhteistyössä asiantuntijapalveluiden hankinnan osalta.

Hankinta on ns. kansallisen kynnysarvon alittava hankinta ja siinä noudatetaan Kannonkosken kunnan hankintaohjetta. Hankinta tehdään tarjouskilpailuun perustuen noudattaen rajoitettua menettelyä.

Tarkastuspalvelujen järjestäjä ja ostaja

Tarjouskilpailun järjestäjänä toimii Kannonkosken kunnan tarkastuslautakunta, jolle kaikkia em. tarjouspyynnön kohteita sisältävä tarjous osoitetaan samassa tarjousasiakirjassa.

Kunnan sekä Piispalan tarkastuspalvelujen osalta valintapäätöksen tekee kunnanvaltuusto tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta. Yhtiöiden osalta valintapäätöksen tekee yhtiöjärjestyksessä mainittu toimielin.

Tarkastettavan kohteen yleiskuvaus

Kannonkosken kunnan asukasluku oli 31.12.2016 yhteensä 1425. Kunnan palveluksessa on määräaikaiset ja työllistetyt työntekijät mukaan luettuna yhteensä noin 50 työntekijää. Kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut sekä henkilöstö on siirtynyt vuoden 2009 alusta viiden kunnan muodostamalle SoTe-kuntayhtymälle. Nuorisokeskus Piispala on kunnan täysin omistama kunnallinen liikelaitos, jolla on johtosääntöön perustuva itsenäinen talous- ja henkilöstöhallinto. Kunnan konsernirakenteessa Piispala on osa emoyhteisöä. Henkilötyövuosia vuonna 2016 Piispalassa oli yhteensä 54. Kannonkosken OIVA Oy on kunnan ja Piispalan omistama yhtiö, joka toimii ns. sosiaalisen yrityksen statuksella. Muut yhtiöt ovat Piispalan omistamia. Lisätietoja kunnasta ja Piispalasta löytyy osoitteista www.kannonkoski.fi ja www.piispala.fi.

Tarkastustehtävien laajuus ja sisältö

Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on
-     viisi (5) tarkastuspäivää vuodessa kunnan tarkastustoimen osalta sekä
-     kolme (3) tarkastuspäivää vuodessa Nuorisokeskus Piispalan tarkastuksen osalta sekä
-     yksi (1) tarkastuspäivä lueteltujen yhtiöiden tarkastuksen osalta.

EU-hankkeen tai muun erityisen tarkastustehtävän laajuus on arviolta enintään 10 työtuntia vuodessa.

Tilintarkastajan käytettävissä olevat palvelut tarkastettavassa kohteessa

Tilintarkastajalla on käytettävissä työhuone, liityntämahdollisuus kunnan IT-verkkoon sekä internettiin sekä kopiointipalvelut.

Tilintarkastajan soveltuvuusvaatimukset

Lakisääteisen pätevyyden lisäksi tilintarkastusyhteisöltä ja tilintarkastajalta edellytetään seuraavia erityisiä soveltuvuusvaatimuksia:
-    tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai muussa laatuasiakirjassa
-    tilintarkastajalla ja tilintarkastusyhteisöllä on tarkastuskokemusta tai muulla tavoin hankittua pätevöitymistä kunnallisten liikelaitosten tarkastuksesta sekä EU-hankkeiden tarkastuksesta.

Tarjousten valintaperuste

Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin tarjouspyynnön kriteerit täyttävä tarjous.

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin:
-       kokonaishintasopimuskaudelle sisältäen mahdolliset erityistehtävien / EU-hankkeiden tarkastuspalvelut tytäryhteisöjen osuus eriteltynä 70 %
-       tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön koulutus ja kokemus kuntien tarkastuksesta 20 %
-       tilintarkastajan kokemus EU-hankkeiden ja tytäryhteisöjen tarkastuksesta 10 %

Päätöksestä tiedottaminen ja sopimuksen tekeminen

Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta.

Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo

Sopimus ilman eri irtisanomista koskee viittä tilikautta vastaavien vuosien 2017 – 2021 tarkastusta.

Hintojen tarkistaminen sekä laskutus- ja maksuehdot

Lakisääteisen tilintarkastuksen ja muiden tarkastuspalvelujen hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.

Hintojen tarkistaminen

Tarkastuspäivien ja –tuntien yksikköhintojen on oltava kiinteät ensimmäisen vuoden aikana. Toimittajalla on sen jälkeen oikeus esittää hinnan tarkistusta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Toimittajan on osoitettava hintojen korotusperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan. Hintaa voidaan korottaa vain, jos muutos kustannuskehityksessä on yli 5 %. Mahdolliset hinnan tarkistukset tulevat voimaan tilaajan hyväksymisellä.

Laskutus ja maksuehdot

Laskutus tehdyn työn perusteella. Maksuehto 14 vrk netto. Viivästyskorko korkolain mukainen.

Alihankinta

Tarjouksesta on käytävä ilmi tehtävät, jotka on tarkoitus suorittaa alihankintana ja keskeisten alihankkijoiden nimet. Tarjoaja vastaa myös alihankintana tehdystä työstä, jonka tulee vastata tarkastuspalveluille tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

Muut sopimusehdot

Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista ilmoitetaan sopijaosapuolille.

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Sopimus voidaan sopimuskauden aikana irtisanoa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Tarjouksen sisältöä ja esittämistä koskevat vaatimukset

Tarjous on annettava tämän tarjouspyynnön mukaisista tarkastuspalveluista ja pyydetyssä laajuudessa. Tarjous on annettava suomen kielellä. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina.

Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
-        viittä (5) tilikautta vastaavien vuosien tarkastuksen kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset (kunnan tilintarkastusosuuden kokonaishinta),
-        liikelaitoksen tilintarkastuksen kokonaishinta vuodessa sisältäen matka- ja muut kustannukset (liikelaitoksen tilintarkastusosuuden kokonaishinta),
-        yhtiöiden tilintarkastuksen kokonaishinta vuodessa sisältäen matka- ja muut kustannukset (yhtiöiden tarkastusosuuden kokonaishinta),
-        laskutuksessa sovellettava tarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, joihin tarjottu kokonaishinta perustuu,
-        lisätarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset,
-        erityistehtävän / EU-hankkeen tarkastustehtävän yksikköhinta,
-        tiedot vastuullisen tilintarkastajan auktorisoinnista sekä muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta,
-        tiedot avustavina ja alihankkijoina toimivien tarkastajien auktorisoinnista sekä muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta,
-        selvitys tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tarkastuskokemuksesta tai muulla tavoin hankitusta pätevöitymisestä EU-hankkeiden tarkastuksessa,
-        selvitys tilintarkastusyhteisön laadunvarmistuksen järjestämisestä ja siihen liittyvän ohjeistuksen dokumentoinnista

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.5.2017 asti.

Tarjouksen liitteet

Tilintarkastusyhteisön tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta
Referenssit
Kuvaus tarkastuksen laadunvarmistusjärjestelmästä
Kuvaus tilintarkastusjärjestelmästä

Tarjouksen jättäminen

Tarjoukset pyydetään toimittamaan kirjallisina tarkastuslautakunnalle 20.3.2017 mennessä osoitteella

Kannonkosken kunta
Tarkastuslautakunta
Järvitie 1
43300 Kannonkoski

Kuoreen merkintä ”tilintarkastustarjous”.

Lisätiedot

Lisätietoja tilintarkastuspalvelujen hankinnasta antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Simo Mäkelä, puh. 0400 761 403.
Kannonkosken kunnan tilinpäätös vuodelta 2015 toimitetaan tarjoajille pyynnöstä.

KANNONKOSKEN KUNTA
Tarkastuslautakunta

Simo Mäkelä
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja