KUULUTUKSET

 Ilmoitamme Kannonkosken Kirkonkylän asemakaavan laajennuksen ja muutoksen; Lahdentauksen asemakaavan ehdotusaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Lahdentauksen asemakaavan muutos ja laajennus koskee Lahdentauksen tilan (1:989) aluetta sekä osaa korttelia 76 ympäröivästä lähivirkistysalueesta (VL). Asemakaavassa alueelle suunnitellaan uusia omarantaisia ja kuivanmaan tontteja.

Kaavaehdotus on nähtävillä Kannonkosken kunnanvirastossa 15.2. – 19.3.2018. Ehdotusaineistoon voi tutustua myös kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.kannonkoski.fi. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 19.3.2018Kannonkosken kunnanvirastoon osoitteeseen Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai sähköpostitse kunta (at) kannonkoski.fi.

Lisätiedot kaavahankkeesta:

Kannonkosken kunta:
kunnaninsinööri Jukka Tuohimaa, p. 044 4596 146,

Aluearkkitehtipalvelut:
kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 4598 405, kaavavalmistelija Sari Peura, p. 044 4598 210,

Kannonkosken kunnanhallitus


Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luontoselvitys

Kaavakartta

 ___________________________________________________________________________________

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukainen

KUULUTUS

Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan voimaantulosta

Keski-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.1.2018 (§ 6) maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrätä Keski-Suomen maakuntavaltuuston 1.12.2017 (§ 40) hyväksymän Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan tulemaan voimaan. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava kumoaa Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Jämsän Länkipohjan osalta Pirkanmaan 1. maakuntakaavan.

Lisätietoja: www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus

KESKI-SUOMEN LIITTO

MAAKUNTAHALLITUS
________________________________________________________________________________ 

 
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2018 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.

Kunnanjohtajan ja puheenjohtajien päätöspöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla päätöstä seuraavan kuukauden ensimmäisenä maanantaina talon aukioloajan.

Kunnanhallitus
______________________________________________________________________________


TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokousajankohta on pääsääntöisesti  torstaisin alkaen klo 18.00.

Teknisen lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa kokousta seuraavana keskiviikkona toimiston aukioloajan. 

Tekninen lautakunta
______________________________________________________________________________ 


SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Sivistyslautakunnan kokouksia järjestetään tarpeen mukaan, ja niitä on vuodessa noin kuusi. Pääsääntöisesti kokoukset pidetään torstaisin alkaen klo 18.00 kunnantalolla tai sivistystoimen toimipaikoissa.

Sivistyslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävänä sivistysjohtajan työhuoneessa viidentenä kunnantalon aukiolopäivänä kokouspäivän jälkeen toimiston aukioloajan ja kunnan kotisivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, rehtorin ja koulusihteerin tekemät viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kunkin viranhaltijan työhuoneessa päätöstä seuraavan viikon ensimmäisenä arkimaanantaina.

Sivistyslautakunta
______________________________________________________________________________


OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA  2018

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2018 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle / yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

4. Tukea on pääsääntöisesti haettava kahden kuukauden kuluessa oppisopimussuhteen alkamisesta toimittamalla kuntaan jäljennös oppisopimuksesta. Mikäli tukea kuitenkin haetaan oppisopimussuhteen aikana, maksetaan tukea takautuvasti enintään hakemuskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien.

5. Tuki maksetaan jälkikäteen puolivuosittain palkanmaksutositteita vastaan.

Kunnanhallitus