Suunnitelmat ja strategiat

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomuksen tekeminen on osa kunnan strategiatyötä sekä toiminta- ja taloussuunnittelu prosessia. Hyvinvointikertomus toimii kunnan hyvinvointijohtamisen ja kunnanstrategiatyön työvälineenä. Hyvinvointikertomuksessa seurataan valittujen indikaattoreiden kehittymistä. Indikaattorien seurannan avulla palvelutuotantoa voidaan kohdentaa havaittujen negatiivisten tilanteiden hoitamiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Hyv. kvalt 16.11.2015.

Hallintosääntö

Hallintosäännössä määrätään Kannonkosken kunnan hallinnosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kunnanhallituksen toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Voimaan 1.6.2017.

Elinkeino-ohjelma

Elinkeino-ohjelman tarkoituksena on kannonkoskelaisen elämänmuodon ja henkisen ilmapiirin vahvistaminen toimimalla osana palveluverkkoa ja huolehtimalla alueen palveluiden riittävyydestä ja edellytyksien luonnista elinkeinotoiminnalle ja elämiselle. Hyv. kvalt 21.6.2010.

Kaavoituskatsaus

MRL:n mukainen kaavoituskatsauksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi. Hyv. khall 11.9.2017.

Hyvinvointipalvelustrategia

Kannonkosken hyvinvointipalvelustrategia ottaa kantaa kunnan hyvinvointipalveluihin ja siihen, kuka niitä voisi jatkossa tuottaa. Sis. tavoitteet ja toimenpiteet. Hyv. kvalt 26.4.2011.

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on tukea Kannonkosken ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia, sekä kotona asumista mahdollisimman pitkään. Suunnitelmaan on koottu Kannonkosken ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisimmät asiat sekä toimenpiteet ja vastuutahot sen toteutumiseksi. Hyv. kvalt 16.11.2015.

Liikuntaohjelma

Kannonkosken liikuntaohjelman tavoitteena on kannustaa kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita huomaamaan kuntamme erinomaiset liikuntamahdollisuudet, innostaa liikunnalliseen elämäntapaan sekä pitämään huolta omasta kunnostaan ja terveydestään. Liikuntaohjelmassa esitellään eri ikäisille kohdennetut liikuntasuositukset ja -tavoitteet ja nostetaan esiin toimintatapoja, joilla tavoitteiden saavuttamista voidaan eri tahojen yhteistyönä edesauttaa.

Rakennusjärjestys

MRL:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.
Hyv. 30.9.2013.

Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma 

"Turvallisuustyö on jatkuva prosessi käytännön elämässä ja sen tulee kuulua kaikkeen toimintaamme." Tiedoksi kvalt 3.10.2011. 

Seudullinen turvallisuussuunnitelma

Liite 1.

Liite 2.

Hyväksytty kvalt 3.10.2011.

Seudullinen hyvinvointipalvelustrategia

Hyväksytty kvalt 13.6.2011.