Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Hyväksytty sivistyslautakunnassa 29.6.2011
Voimaantulo 1.8.2011 alkaen
Toimintamaksua muutettu sivistyslautakunnassa 21.5.2013 § 19 ja perusopetuslaissa 1.8.2016 (19.2.2016/127)

Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Kannonkosken kunnan järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lasten hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminnalla pyritään vähentämään myös lasten yksinäistä aikaa koulun jälkeen ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja helpottamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista.

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Ohjaajilla on aamu- ja iltapäivätoiminnassa ammatillinen vastuu lapsen kasvatuksesta. Toiminnan suunnittelu tapahtuu yhteistyössä kotien ja koulun kanssa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on lapsen tunne-elämän tukeminen. Tavoitteena on, että jokainen kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään. Lasta ohjataan ilmaisemaan erilaisia tunteita ja oppimaan niiden säätelyä. Tavoitteena on tukea lapsen vapaa-ajan harrastuksia. Kiittämällä ja rohkaisemalla tuetaan lapsen itsetunnon kehitystä ja näin lapsi myös oppii luottamaan omiin taitoihinsa. Toiminnassa voidaan varata tarvittaessa aikaa myös koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee olla sekä kasvuympäristönä että ilmapiiriltään kiireetön ja turvallinen. Ihmissuhteiden pysyvyys edistää lapsen kokemusta turvallisuudesta ja tukee hänen kehitystään. Yhteisten sääntöjen ja rajojen tarkoituksena on antaa lapselle kokemus turvallisuudesta ja välittämisestä.

Toiminnan järjestäminen

Kannonkosken kunta tarjoaa aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisoppilaille. Kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse sivistyslautakunnan alaisuudessa.

Sivistystoimen johtosäännössä määrätään, minkä viranhaltijan tai toimielimen päätösvaltaan toiminnan koordinointi, toimintasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen, päätös lapsen ottamisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan, maksujen perimisestä ja toiminnan arvioinnista kuuluu.

Toiminnan laajuus ja ohjaaminen

Toiminta aloitetaan peruskoulun syyslukukauden alkaessa ja se jatkuu koulupäivinä lukuvuoden ajan päättyen viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Aamupäivätoiminta järjestetään klo 7.00–10.00 ja iltapäivätoiminta klo 13.00 ja 16.00 välisenä aikana. Päivittäisissä toiminta-ajoissa voidaan tarvittaessa joustaa perheille tarkoituksenmukaisella tavalla silloin, kun jousto on mahdollista tehdä ohjaajien työajan puitteissa. Poikkeusjärjestelyistä vaaditaan huoltajien selvitys ja tarvittaessa työvuolistat, jotka tulee toimittaa rehtorille/ aamu- tai iltapäivätoiminnan ohjaajalle hyvissä ajoin etukäteen. Poikkeusjärjestelyihin luvan myöntää rehtori, ellei tehtävää ole johtosäännössä määrätty muulle viranhaltijalle.

Toiminta järjestetään kunnan osoittamissa koulun tiloissa sekä koulun läheisyydessä olevilla leikki- ja liikuntapaikoilla.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat Kannonkosken kunnan koulunkäynnin-ohjaajat. Myös muut mahdollisuuksien mukaan tehtävään kelpoiset varhaiskasvatuksen, vapaa-aikatoimen tai järjestöjen ohjaajat voivat avustaa toiminnan järjestämisessä ja ohjaamisessa. Ryhmässä on kerrallaan tarvittava määrä ohjaajia. Ohjaajina toimivilta vaaditaan lain 504/2002 mukainen selvitys rikosrekisteristä. Henkilöstön perehdytyksestä tehtäväänsä sekä koulun turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan vastaa rehtori tai muu toiminnasta johtosäännön mukaisesti vastaava esimies.

Kannonkosken koulun keittiön henkilöstö valmistaa aamupalan, joka tarjotaan klo 8.00 ja välipalan, joka tarjotaan klo 13.00.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen ja ottaminen

Kunta ilmoittaa 1. ja 2. luokan sekä erityisoppilaiden lasten huoltajille lähetettävällä tiedotteella kunnan järjestämästä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee huoltajien hakea tiedotteessa ilmoitetulla tavalla määräaikaan mennessä. Jos toimintaan hakeutuu enemmän lapsia kuin on paikkoja, valintaperusteena käytetään arvontaa.

Toimintaan osallistuvan lapsen oikeudet

Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle on tarjottava välipala. Toimintaan osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. Tilojen ja välineiden tulee olla turvallisia.

Iltapäivätoimintaan osallistuvilla perusopetuslain mukaan koulumatkaedun omaaville oppilaille on ilmainen koulukyyti klo 15.00. Tämän jälkeen kunta ei järjestä kyyditystä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton.

Toiminnan maksut

Kunnat voivat periä toimintaan osallistumisesta kohtuullisia maksuja. Perusopetuslain 48 f § mukaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnasta (570 eli 3 t /koulupäivä tai 760 tuntia eli 4 t / koulupäivä) voidaan periä maksua enintään 120 tai 160 euroa kuukaudessa. Jos toimintaa tarjotaan laajempana, kunta voi tältä osin päättää perittävistä maksuista itse.

Kannonkoskella toimintaan osallistumisesta peritään maksua 60 euroa/kk (aamu tai iltapäivä 3 t). Jos lapsi osallistuu sekä aamu- että iltapäivätoimintaan, maksu on 80 euroa/kk.

Sisällölliset painotukset ja toiminnan arviointi

Toiminnan sisällölliset painotukset voidaan määritellä vuosittain työsuunnitelmaa laadittaessa.

Koulunkäynninohjaajat ja lasten huoltajat arvioivat aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteiden toteutumista säännöllisesti rehtorin ja sivistysjohtajan johdolla esimerkiksi kyselyiden avulla. Kunta osallistuu myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkopuoliseen arviointiin. Arviointien keskeiset tulokset julkistetaan.