VALTAKUNNALLISET RAJOITUSTOIMENPITEET VIRUSMUUNNOKSEN JA EPIDEMIAN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus 28.1.2021 (VN/909/2021).

Nykytilanne, jossa epidemia on edelleen Suomessa aktiivisesti käynnissä, ja erityisesti virusmuunnoksen mahdollinen leviäminen merkitsee ilmeistä uhkaa epidemian laajasta leviämisestä kiihtyvällä nopeudella, on välttämätöntä, että voimassa olevat rajoitustoimenpiteet alueilla niiden eri epidemiatasoilla suositellaan pysytettäväksi vähintään nykyisellä tasollaan, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta on voitu edelleen arvioida.

Lisäksi kaikilla leviämisvaiheessa olevilla alueilla on ministeriön suosituksen mukaan toistaiseksi perusteltua ottaa käyttöön täysimääräisinä kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet epidemian nopean kiihtymisen estämiseksi.

Keskeiset leviämisvaiheen rajoitustoimenpiteet muodostuvat

  1. laajimmasta valtakunnallisesta maskisuosituksesta ja etätyösuosituksesta sekä niiden tosiasiallisesta noudattamisesta
  2. valtion ja kuntien sekä muiden julkisyhteisöjen omaehtoisesta korkean tartuntariskin julkisten tilojen sulkemisesta sekä suosituksista yksityisille sulkea vastaavat tilat
  3. aikuisten ryhmäharrastustoiminnan omaehtoisesta keskeyttämisestä julkisyhteisöjen järjestämässä toiminnassa ja tiloissa sekä vastaavista suosituksista yksityisille toiminnanharjoittajille
  4. yleisötilaisuuksien rajoittamista koskevista päätöksistä sekä suosituksesta rajoittaa yksityistilaisuuksien järjestämistä enintään 10 henkilöön
  5. täysimittaisesta etäopetuksesta korkeakouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa

Näiltä osin rajoitukset ja suositukset perustuvat tartuntatautilain 6 ja 9 §:ien mukaiseen tartuntatautiviranomaisten ja kuntien lakisääteiseen tehtävään torjua tartuntataudin leviämistä sekä ehkäistä tartuntatauteja. Viranomaisilla ja kunnilla on toimivalta ja velvollisuus ao. säännösten nojalla ryhtyä kaikkiin tarvittaviin omaehtoisiin toimenpiteisiin tarkoituksen saavuttamiseksi sekä mahdollisuus laajasti suositella väestöä sekä muita toimijoita noudattamaan omaehtoisesti vastaavia menettelytapoja. Yleisötilaisuuksien rajoittaminen perustuu tartuntatautilain 58 §:n sääntelyyn, ja päätökset kuntarajat ylittävissä tilanteissa tekee aluehallintovirasto.