Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että kiinteistölle 216-403-2-452, Jaakkola ja 216-403-2-366, Koivurinne on Elenia Oy hakenut maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 161 §:n mukaista lupaa sijoittaa 0,4 sekä 20-kilovoltin maakaapelia. Hakemukseen liittyvät asiakirjat, joita ei muulla tavoin saa annettua tiedoksi kiinteistön omistajille, ovat kiinteistön omistajien nähtävillä sovittaessa puhelimitse. Rakennustarkastaja Antti Latikka puh. 044 459 7391.

Yleinen tiedoksianto on nähtävillä 4.11.2020 – 15.12.2020 välisen ajan Kannonkosken kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Järvitie 1, 43300 Kannonkoski sekä Kannonkosken kunnan internet-sivuilla. Tiedoksiantoilmoitus julkaistaan myös Viispiikkinen-lehdessä.

Asianosaisille varataan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja selitykset tulee toimittaa 15.12.2020 mennessä osoitteeseen Viitasaaren kaupunki / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari.

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista rakennusvalvontaviranomaisen toimesta.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä yleistiedoksianto on julkaistu virallisessa lehdessä.

Viitasaari 3.11.2020

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristölautakunta