ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA JA NATURA-ARVIOINTIA KOSKEVAN LAUSUNTOPYYNNÖN YLEISTIEDOKSIANNOSTA


Tukkimäen tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Karstula, Saarijärvi)

Pohjan Voima Oy ja Metsähallitus ovat toimittaneet yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVAlaki, 252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee Tukkimäen tuulivoimahanketta ja sen sähkönsiirtoa. Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain (9/2023) 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit Pyhä-Häkin (SAC/SPA FI0900069) ja Pyhäjärven (SAC/SPA FI0900027) Natura-alueille. Natura-arvioinnin tulokset esitetään osana YVA-selostusta.

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiselostuksen sekä Natura-arviointien kuulemista koskevan yleistiedoksiannon tiedoksi julkisella kuulutuksella 19.2.2024.

Arviointiselostus ja kuulutus sekä Natura-arvioinnin tulokset (julkiset) ja Natura-arviointien kuulemista koskeva yleistiedoksianto ovat nähtävillä 19.2.2024 – 19.4.2024.
- Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi
- Ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/tukkimaentuulivoimahankeYVA

Lisätiedot
Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi [at] ely-keskus.fi