Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lapset leikkimässä kiipeilytelineessä.

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Kannonkosken kunta järjestää 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa aamuisin ennen koulun alkua ja iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Aamuhoito klo 09.00 saakka tapahtuu päiväkodin tiloissa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminta tarjoaa lapsille tutun ja turvallisen paikan viettää koulutyön jälkeistä aikaa tai odottaa koulupäivän alkamista. Kun pienten koululaisten yksinäinen aika ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa vähenee, myös perheiden vapaa-ajan ja vanhempien työelämän yhteensovittaminen helpottuu.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa syödään aamu-/välipala ja leikitään, ulkoillaan, levätään tai voidaan tarvittaessa tehdä vaikka koulutehtäviä. Toimintaa tehdään tärkeässä yhteistyössä kotien kanssa ja se on myös yksi luonteva osa koulumme toimintaa.

Ohjaajat ja toiminnan järjestäminen

Ohjaajina toimivat Kannonkosken koulun koulunkäynninohjaajat. Myös vapaa-aikatoimen ja järjestöjen ohjaajat voivat avustaa toiminnan järjestämisessä ja ohjaamisessa. Aamu- ja iltapäivätoiminnalle on uudessa koulurakennuksessa varattu oma tilansa, mutta tarvittaessa käytetään myös muita koulun tiloja ja lähiympäristöä.

Koulun keittiön henkilöstö valmistaa aamupalan, joka tarjotaan klo 08.00 ja välipalan, joka tarjotaan noin klo 13.30.

Liitteestä pääset Kannonkosken aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan.

Aikataulu

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivien aikana:

aamuisin klo 7.00 – 09.00 ja iltapäivisin klo 13.00 – 16.00, päivähoitoon oikeutettujen esikoululaisten hoito muina aikoina tapahtuu päiväkoti Nappulassa.

Maksut

Sivistyslautakunnan 8.3.2018 § 17 tekemän päätöksen mukaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksu maksetaan kuukausimaksuna siten kuin perusopetuslain 48 f §:ssä määrätään.

Koululaisten toimintaan osallistumisesta maksu on kolmen tunnin osalta (joko aamu- tai iltapäivätoiminnan ryhmä) 70 euroa/kk ja molempiin osallistumisesta 90 euroa/kk. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.
Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä..

Esikoululaisten hoito kuuluu varhaiskasvatuslain alaiseen toimintaan, ja siitä peritään varhaiskasvatuslain mukainen maksu, joka määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Esikoululaisten hoitopäivämaksuun vaikuttaa myös hoitoajan pituus.