Lautakunnat, johto- ja toimikunnat

Lautakunnat organisoivat palveluiden tuottamisen kunnassa. Lautakuntien luottamushenkilöt valitsee valtuusto. Lautakuntien lisäksi kunnassa toimii myös johtokuntia, toimikuntia ja erilaisia työryhmiä. Lautakuntien ja johtokuntien kokouksissa esittelijänä toimii yleensä kunkin toimialan johtava viranhaltija. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaa Perusturvaliikelaitos Saarikka.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus, valmistella valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Jäsenet

Jukka Kainulainen, pj
Juho Kokkinen, vpj
Päivi Korkea-aho
Lilja Gummerus

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä tie- ja liikenneasioista. Esittelijänä toimii vs. tekninen johtaja Aki Minkkinen.

Jäsenet

Kimmo Leppänen, pj.
Jari Pihlasaho, vpj.
Marko Risunen
Sari Leppänen
Kirsi Hartikainen
Mauno Autio
Riitta Siikaranta

Sivistyslautakunta

Sivistystoimen vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus (päivähoito), esi- ja perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalaisopisto, musiikkikoulutus, kirjasto- ja kulttuuri- sekä nuoriso- ja liikuntatoimet. Pääesittelijänä toimii rehtori-sivistysjohtaja Vesa Wilkko.

Jäsenet

Jouni Hartikainen, pj.
Anu Poikonen, vpj.
Arto Seppälä
Eero Leppänen
Sanna Kokkinen
Mirka Oinonen
Sari Kemppainen

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien toimittamisesta kunnassa.

Jäsenet

Maija Hintikka, pj.
Maarit Kemppainen, vpj.
Päivi Korkea-aho
Mika Oinonen
Juhani Sorri

Piispalan johtokunta

Piispalan johtokunnan tehtävänä on kehittää liikelaitoksen toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja valvoa sen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Esittelijänä toimii Piispalan johtaja Semi Nuorala.

Jäsenet

Arto Seppälä, pj.
Sanna Villman, vpj.
Heidi Riikonen
Tiina Lähteinen
Mauno Autio
Reijo Kinnunen
Riitta Siikaranta

Tulevaisuustyöryhmä

Tulevaisuustyöryhmä/tulevaisuustoimikunta (ent. Kannonkoski 2010 -työryhmä) on valtuustoaloitteen pohjalta perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on mm. seurata, kehittää ja tehdä aloitteita erityisesti kunnan yritys- ja elinkeinopolitiikkaan liittyvissä asioissa. Sihteerinä toimii kunnanjohtaja.

Jäsenet 2023 - 2025

Minna Lappalainen
Jari Kemppainen
Henna Lyytinen
Tarja Alainen
Juho Kokkinen
Riitta Siikaranta
Tiina Lähteinen
Tuomo Ruotsalainen
Tuukka Kauppinen
 

Yhteistoimintaryhmä

Yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Esittelijänä ja kokoonkutsujana toimii työsuojelupäällikkö.

Jäsenet 2023 - 2025

Pertti Huurtola, varalla Reijo Vesterinen, hallituksen nimeämä
Kirsi Hartikainen, varalla Riitta Siikaranta, hallituksen nimeämä
Markku Rautiainen, virkansa puolesta
Vesa Wilkko, virkansa puolesta
Aki Minkkinen, virkansa puolesta
Piia Villman, työsuojelupäällikkö
Jouni Hartikainen, JHL, työsuojeluvaltuutettu
Kalle Lehtinen, JUKO
Päivi Ruotsalainen, JYTY
Jutta Hämäläinen, työsuojeluvaltuutettu
Anneli Paananen, työsuojeluvaltuutettu

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvostoon kuuluu neljä edustajaa eläkeläis- ja vanhusjärjestöistä, yksi edustaja seurakunnasta ja viisi edustajaa kunnan eri hallintokunnista.

Jäsenet 2023 - 2025

Kirsi Hartikainen
Anu Poikonen
Juhani Sorri
Tarja Alainen, sihteeri/kokoonkutsuja
Piia Villman, varasihteeri / -kokoonkutsuja
Tekninen johtaja

Saarijärven ja K-kuntien vammaisneuvosto

Kannonkosken jäsen Tiina Raitio