Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että kiinteistölle 216-403-2-452, Jaakkola ja 216-403-2-366, Koivurinne on Elenia Oy hakenut maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 161 §:n mukaista lupaa sijoittaa 0,4 sekä 20-kilovoltin maakaapelia. Hakemukseen liittyvät asiakirjat, joita ei muulla tavoin saa annettua tiedoksi kiinteistön omistajille, ovat kiinteistön omistajien nähtävillä sovittaessa puhelimitse. Rakennustarkastaja Antti Latikka puh. 044 459 7391.

TIEDOKSI ANTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN SEKÄ MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN, EHDOTUKSET KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN, KOKEMÄENJOEN-SAARISTOMEREN-SELKÄMEREN SEKÄ OULUJOEN-IIJOEN VESIENHOITOALUEIDEN VESIENHOITOSUUNNITELMIKSI VUOSILLE 2022–2027

Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016–2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan seuraavaa vesienhoitokautta eli vuosia 2022–2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöselostus.

EHDOTUS KYMIJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2022-2027

Tausta

Kymijoen alaosa on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

KUULUTUS 1.1.2021 VOIMAAN ASTUVISTA JÄTETAKSALUONNOKSISTA

Kuulutus Sammakkokangas Oy:n toiminta-alueen kuntien 1.1.2021 voimaan astuvista jätetaksaluonnoksista: jätetaksa, TSV-jätetaksa, jätekeskuksen taksa ja TSV-taksa

Sydän-Suomen jätelautakunta valmistelee jätetaksaa vuodelle 2021. Jätelautakunnan kokouksen 6.10.2020 §:ssä 34 käsiteltiin kunnan ensisijaisen jätetaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan taksan (TSV) luonnokset. Nämä taksaluonnokset koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Saarijärveä, Uuraista ja Äänekoskea.

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2020

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2020 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2020 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.