KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS - KORTTELI 118


Ilmoitamme Kannonkosken kirkonkylän asemakaavan muutos – kortteli 118 luonnosaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden paloaseman rakentaminen korttelin 118 

TIEDOKSI ANTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN SEKÄ MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN, EHDOTUKSET KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN, KOKEMÄENJOEN-SAARISTOMEREN-SELKÄMEREN SEKÄ OULUJOEN-IIJOEN VESIENHOITOALUEIDEN VESIENHOITOSUUNNITELMIKSI VUOSILLE 2022–2027

Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016–2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan seuraavaa vesienhoitokautta eli vuosia 2022–2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöselostus.

EHDOTUS KYMIJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2022-2027

Tausta

Kymijoen alaosa on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2021

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2021 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2021 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.