KUULUTUS KANNONKOSKEN VUORIJÄRVIEN TUULIVOIMAHANKKEEN VIREILLETULOSTA, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ YVA-SUUNNITELMASTA


Kannonkosken kunnanhallitus on käynnistänyt 9.12.2019 (KH § 144) Vuorijärvien alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen ABO Wind Oy:n esityksestä ja toimittanut Keski-Suomen ELY-keskukselle Vuorijärvien tuulivoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (YVA-suunnitelma). Hanke sijoittuu Kannonkosken kunnan alueelle, noin 14 km etäisyydelle Kannonkosken kuntakeskuksesta kaakkoon. Hankealue on kooltaan noin 5 400 hehtaaria ja rajautuu Saarijärven, Äänekosken ja Viitasaaren kuntarajoihin.

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2020

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2020 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUULUTUS POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUSTEN JA RAJAUSTEN TARKISTAMISESTA, KANNONKOSKI

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus on tarkistanut kaikkien Kannonkosken alueella olevien pohjavesialueiden luokitukset. Myös niiden rajauksia on tarkistettu, jos pohjavesialueista on kertynyt uutta, asiaan vaikuttavaa tietoa. Luokitusten ja rajausten perusteet on esitetty vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) 2a luvun 10 a-d §:ssä sekä valtioneuvoston vesienhoidon järjestämisestä antaman asetuksen 2a luvun 8 a-e §:ssä.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2020 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.