EHDOTUS KESKI-SUOMEN TULVARISKIALUEIKSI SEKÄ TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMIEN JA YMPÄRISTÖSELOSTUKSEN VALMISTELU

Asia ja sen tausta

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen tulvariskeistä Keski-Suomen maakunnan alueella ja valmistellut ehdotuksen tulvariskialueista. ELY-keskus ei ehdottanut merkittäviä tulvariskialueita Keski-Suomen alueelle edellisen suunnittelukauden arvioinnissa vuonna 2018. Tulvariskeihin ei ole tullut sellaisia muutoksia, että merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen olisi tarpeellista. Sen sijaan ELY-keskus on tunnistanut tulvariskialueita, joilla vesistötulvasta on arvioitu aiheutuvan yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia, jotka eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Nämä ovat ns. muita tulvariskialueita. 

ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen". Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuulutuksen julkaisupäivä

15.3.2024

Tiedoksisaantipäivä

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.3.2024

Kuulutuksen ja kuulemisasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja Keski-Suomen maakunnan aluetta koskeva ehdotus merkittäviksi ja muiksi tulvariskialueiksi (kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset > Keski-Suomi 

Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valtakunnallinen SOVA-kuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 osoitteessa www.vesi.fi/trh. 

Vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi/trh -palvelusta. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunta-, maakunta-, vesistö- tai merialuehaulla. 

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta merkittäviksi tulvariskialueiksi tarvetta muuttaa.

Ohjeet palautteen antamiseen

Palautteet voi antaa: 

- www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai 

- Keski-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi) tai 

- kirjallisesti Keski-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 250, 40101 Jyväskylä. 

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi/trh -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Timo Sokka, puh. 040 767 0329 

Vesitalousasiantuntija Tomi Muinonen, puh. 050 566 1154 

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Jyväskylässä 15.3.2024

 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus